studyante nagpapalate ng uwi para sumubo ng itits sa loob ng classroom